1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα «http://www.yuv.gr» (εφεξής «yuv») δημιουργήθηκε από την εταιρεία «ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», στο εξής «Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ», για την κατασκευή, διαμόρφωση και προβολή μέσω links στο yuv ηλεκτρονικών καταστημάτων τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, χρηστών – μελών (εφεξής χρήστες-μέλη) της ιστοσελίδας. Προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών σε χρήστες μέσω του yuv είναι η εγγραφή τους ως μέλη σ’ αυτό.

Η εγγραφή και η χρήση του yuv διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφ’ εξής όροι), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η εγγραφή και η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή/και οριστικής διαγραφής μελών και αποκλεισμού χρηστών από τις παρεχόμενες δια του yuv υπηρεσίες.

Η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. 

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η τυχόν μη ενάσκηση από την Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από κανένα δικαίωμά της. Η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ δεν ευθύνεται για την τυχόν εκ μέρους της παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

2. Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος – διάρκεια υπηρεσιών

Πρώτη ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών και έναρξης λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος του χρήστη στο yuv εφόσον η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας θεωρείται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της εγγραφής του χρήστη και απόκτησης της ιδιότητας του μέλους. Η παροχή των υπηρεσιών και η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στο yuv διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες από την επόμενη της εγγραφής με δυνατότητα ανανέωσης.

ΕΙΔΙΚΑ σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ, η έναρξη των υπηρεσιών και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος του χρήστη γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο yuv, την κατάθεση στον λογαριασμό της ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ Μ. του ποσού της εξάμηνης συνδρομής για την παροχή των υπηρεσιών και την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης μέσου του support@yuv.gr mail στην Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ για επιβεβαίωση της κατάθεσης. Η παροχή των υπηρεσιών και η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στο yuv διαρκεί σ’ αυτήν την περίπτωση 30 ημέρες πέντε ημέρες μετά την ως άνω αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με δυνατότητα ανανέωσης, και με την επιφύλαξη από την Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ επιβεβαίωσης της κατάθεσης. Η ανανέωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω του yuv γίνεται κάθε έξη μήνες έως την ημερομηνία της λήξεως της αρχικής και κάθε μηνιαίας ανανέωσης αποκλειστικά και μόνο με πρωτοβουλία και αποστολή σχετικού αιτήματος από τον χρήστη. Το yuv 10 μέρες πριν την κάθε μηνιαία λήξη των υπηρεσιών ενημερώνει τον χρήστη για την λήξη με email ή/και sms, εφόσον ο χρήστης κατά την εγγραφή του στο yuv έχει ενεργοποιηθεί την σχετική υπηρεσία.

3. Οικονομικοί όροι – εξόφληση υπηρεσιών- σύστημα ασφαλείας.

Η Χρέωση των υπηρεσιών είναι αντίστοιχη της μια εκ των τριών διαφορετικών συνδρομών που επιλέγει ο χρήστης – μέλος κατά την πρώτη εγγραφή στο yuv και σε κάθε ανανέωση. Το κόστος κάθε συνδρομής εμφανίζεται προς επιλογή από τον χρήστη – μέλος κατά την πρώτη εγγραφή και σε κάθε ανανέωση της υπηρεσίας. Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας- κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό Η εξόφληση της χρέωσης – συνδρομής των υπηρεσιών από τον χρήστη γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας .

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

Ο χρήστης θα πρέπει να είναι ο κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείται για τη εξόφληση των υπηρεσιών ή νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου(εταιρίας), το οποίο νομίμως εκπροσωπούμενο από τον χρήστη εγγράφεται στο yuv

Εξόφληση με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ Η εξόφληση της χρέωσης – συνδρομής των υπηρεσιών μπορεί να γίνει και με κατάθεση στον με αριθμό
355/597574-36 (ΙBΑN : GR58 0110 3550 0000 3555 9757 436) στην Εθνική Τράπεζα.

Ασφάλεια 

Η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

α). Αναγνώριση χρήστη – Κωδικοί

Οι χρήστες κατά την εγγραφή παρέχουν στην Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ προσωπικά δεδομένα τα οποία η τελευταία εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των υπηρεσιών μέσω του Yuv. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Μετά την διάθεση των προσωπικών στοιχείων του ο χρήστης δηλώνει δύο κωδικούς (εφεξής Κωδικοί) για την αναγνώρισή του: τον Κωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί ο χρήστης του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία.

Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να μεταβάλλουν τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας τους (password) όσο συχνά επιθυμούν. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία είναι ο χρήστης μέσω των ανωτέρω Κωδικών. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Κωδικούς και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ σε τρίτους. Η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Κωδικών από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Κωδικών. Η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του yuv, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Το Yuv με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που εμπιστεύονται οι χρήστες. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

β). Το yuv διαθέτει το πιστοποιητικό SSL για την διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών.

Ειδικότερα, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στη Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ είναι εμπιστευτικές και η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: 

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών των χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών των χρηστών.
 • Η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον χρήστη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. 
 • Στην περίπτωση που η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
 • Mπορεί ο χρήστης να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους. 
 • Ο κάθε χρήστης πρέπει για τη δική του ασφάλεια, να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

4. Προσωπικά Στοιχεία και Πληροφορίες

“Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες” ορίζονται οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή στο yuv από τους χρήστες – μέλη του ή/και από συναλλασσόμενους με ηλεκτρονικά καταστήματα χρηστών λειτουργούντων στο yuv κατά την παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω αυτών. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών, καθόσον το Yuv λειτουργεί σαν μέσο της online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών με παθητικό όμως τρόπο.

Για την εγγραφή στο Yuv, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς των χρηστών – μελών προσωπικών στοιχείων (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ , ΔΟΥ). Σε περίπτωση που μέλος του Yuv εγγράφεται Νομικό Πρόσωπο, ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία του Νομίμου εκπροσώπου του που το εκπροσωπεί. Το αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία θα τηρείται και θα επεξεργάζεται από την Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ με σκοπό την εκτέλεση των υπηρεσιών προς τους χρήστες. 

Τα προσωπικά δεδομένα τρίτων χρηστών που επισκέπτονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα των χρηστών – μελών του Yuv και συναλλάσσονται μέσω αυτών συλλέγονται από την Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ για αποστολή και επεξεργασία από τους χρήστες – μέλη του Yuv, αποκλειστικά για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημιουργίας και λειτουργίας ιστοσελίδων των χρηστών μέσω του Yuv

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, χρήστη ή και των μελών του Yuv υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση το Yuv διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των μελών / χρηστών του. Εάν κάποιο μέλος /χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Yuv. Το Yuv διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών ή μελών του, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Ο χρήστης, επισκέπτης ή μέλος του Yuv μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη / χρήστη. Το Yuv είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του Ν.2472/1997 ποσού). 

Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
 2. Δεν πρέπει να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικειμένων.
 3. Δεν πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά καθώς και ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας
 4. Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, ηλεκτρονικού εμπορίου.
 5. Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.
 6. Δεν πρέπει να καταφέρονται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.
 7. Δεν πρέπει να υπονοούν ή να παρουσιάζουν ή να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία
 8. Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών του yuv εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
 9. Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν
 10. Πέραν των ανωτέρω απαγορεύεται σε μέλος η δημιουργία ή συμμετοχή σε καταχωρήσεις που αφορούν προϊόντα των οποίων η πιθανή πώληση είτε ενέχει τον κίνδυνο της ευθύνης του Yuv για παράβαση διατάξεων της εσωτερικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας είτε αντιβαίνει στους όρους χρήσης και κανόνες λειτουργίας του.
 11. Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο Yuv και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών συμφωνείτε και παρέχεται πλήρη εξουσιοδότηση στον Yuv για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. O Yuv δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

5. Υποχρεώσεις χρηστών – μελών

Οι χρήστες – μέλη που δημιουργούν και λειτουργούν ιστοσελίδες – ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω του Yuv υποχρεούνται όπως με δική τους πρωτοβουλία και επιμέλεια διαμορφώσουν τους κατ’ ιδίαν όρους χρήσεις που θα διέπουν την λειτουργία του ηλεκτρονικού τους καταστήματος. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πρέπει να περιλαμβάνουν σε αυτούς ότι

 1. Η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ δεν διαχειρίζεται τα ηλεκτρονικά καταστήματα των χρηστών – μελών του Yuv, με την έννοια ότι δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα και/ή πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες προβαλλόμενα μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τυχόν δε ηλεκτρονικές παραγγελίες και συμβάσεις αγοράς των προβαλλομένων προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών μέσω των κατ’ ιδίαν ηλεκτρονικών καταστημάτων, διέπονται από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα και καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των χρηστών – μελών του Yuv και τρίτων χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος τους.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα τρίτων χρηστών που επισκέπτονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα των χρηστών – μελών του Yuv και συναλλάσσονται μέσω αυτών συλλέγονται από την Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ για αποστολή και επεξεργασία από τους χρήστες – μέλη του Yuv, αποκλειστικά για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημιουργίας και λειτουργίας ιστοσελίδων των χρηστών μέσω του Yuv.

6. Πρόσβαση και Παρεμβάσεις

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του Yuv πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου αυτόματης ή χειροκίνητης παρακολούθησης του Yuv ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του ή του περιεχομένου του χωρίς την αναγκαία γραπτή εξουσιοδότηση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε κανένα πρόγραμμα ή άλλη μέθοδο παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του Yuv ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτό. Επίσης συμφωνείτε να μην ενεργήσετε με τρόπο που να επιβαρύνει άσκοπα και καταχρηστικά το σύστημα του Yuv και την τεχνολογική του υποδομή.

7. Παραβάσεις

Το Yuv διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής διαγραφής μελών και άρνησης παροχής των υπηρεσιών του σε μέλη εφόσον διαπιστώσει τις ακόλουθες παραβάσεις:

 1. Όταν οι ενέργειες των μελών/χρηστών είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παρόν ή σε άλλο σχετικό έγγραφο, κείμενο ή παραπομπή που υπάρχουν μέσα στο Yuv.
 2. Όταν υφίσταται αδυναμία διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται στο Yuv.
 3. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει βάσιμη υποψία ότι οι κινήσεις, μέσω του site, μπορεί να έχουν νομικές κυρώσεις, ή άλλες συνέπειες σε βάρος των χρηστών ή/ και των λοιπών μελών ή του Yuv.

8. Οριστική Διαγραφή Μελών

Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων μας με πρωτοβουλία του χρήστη μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος επιθυμεί την διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών του Yuv και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας  του συστήματος.

Τα μέλη που για προσωπικούς τους λόγους επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση  δεδομένων μας θα πρέπει: 

 1. Να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στο Yuv.
 2. Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων μας.

9. Διαθεσιμότητα Δικτύου

Η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας του Yuv. Οι χρήστες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του ηλεκτρονικού καταστήματος για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. Η Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου εκ του ηλεκτρονικού καταστήματος στον Η/Υ του.

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του Yuv, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του Yuv. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Yuv ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι σήματα/διακριτικά γνωρίσματα της Μ. ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

yuv